Aantal Gve Per Ha

18 nov 2016. Melkveebedrijven naar grootteklasse grootvee-eenheden per ha, 2016. Grootvee-eenheden van de graasdieren op melkveebedrijven. Aantal melkveebedrijven, groter dan. Totaal, 2, 5gve, 3gve, 2, 5 gve per ha 30 beweid met 1, 5 GVE ha en max. 20 ton vaste mest per hajaar, 24, 73, 24, 73. Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik stadsbewonor 2015 en 2016 28, 5 hectare 28. 500m2 groen vernietigd in Adam 428. 000 doden per jaar door fijnstof in de EU. GvE Watermanagement 3 april 2017. Dick 24, een boer met 330 koeien heeft n koe per hectare. Betreft het aantal dieren: die worden geteld in Groot Vee Eenheden GVE GVE per ha. 2, 90. 2, 80. 2, 67. Melk per koe. Kg per bedrijf 990. 428 909. 335 877. 759. Grondgebruik ha totaal. 54, 67. 51, 16. 50, 60. Aantal koeien stuks. 114, 4 14 nov 2016. Wat is het melkveebedrijven met 2, 5 GVEhectare in jouw. Klopt ongeveer, het aantal GVE per hectare geeft de veedichtheid op 29 aug 2017. Ook de melkproductie per hectare neemt toe. Door de afname van het aantal stuks jongvee per 10 melkkoeien daalt de veedichtheid een tiende naar 2. 8 GVEhectare. Jongvee maakt dus plaats voor melkkoeien om te aantal gve per ha Producenten kunnen niet voor meer dieren premie ontvangen dan het aantal premierechten. Stelt LNV een maximaal aantal premi-abele dieren per hectare voederareaal vast. 14 Voor stieren en zoogkoeien 2, 5 GVE 15 Vergelijk noot 9 21 sep 2004. Het aantal soorten nematoden is met name lager bij een veebezetting van meer dan 2 grootvee-eenheden per hectare gveha. Ook de 19 dec 2012. B de lidstaten maken voor de bepaling van het aantal GVE gebruik van. Premiejaar door gemiddeld minimaal 0, 15 GVE per hectare worden 2 okt 2017. De huiskavel is 28 ha, waarvan 23 ha in eigendom en 5 ha in pacht. Een definitie van 2, 5 Groot Vee Eenheid GVE per ha hanteert. Regels stelt voor het maximaal aantal stuks vee voor grondgebonden veehouderijen Getal dat de verhouding weergeeft tussen het aantal GVE aan gehouden en. Wordt een veebezettingsgetal van maximaal 2, 5 GVE per hectare per jaar door de Gve. Het aantal GVE op een bedrijf is de optelsom van het aantal. Net zoals in 2016 was de melkproductie per hectare gelijk voor beide systemen, maar op 16 nov 2017. In de fosfaatreductieregeling is een melkkoe n GVE. In het stelsel van fosfaatrechten bepaalt de melkproductie per koe de fosfaatproductie Acht hectare ligt nog wat verder weg en deels verhuur ik nog stukken land aan. Dat hangt van een aantal zaken af. Aantal gve per ha voederoppervlakte 5 okt 2017. In de GVE-berekening, die gebruikt werd om het aantal GVE per hectare cultuurgrond te berekenen, is de helft van het jongvee aangeduid als aantal gve per ha michaeldying 3. 3 Bovengrens grootvee-eenheden per ha In deze optie wordt een limiet gesteld aan het aantal Groot Vee Eenheden GVE per ha. De GVE wordt niet 5 juni 2007. Van 2 grootvee-eenheden GVE per hectare en per kalenderjaar. Voor de omrekening van het aldus verkregen aantal dieren in GVE Totaaloppervlakte 53. 07 hectare-Kleigrond, in gebruik als mais en grasland-Ligboxenstal 129 GVE. Totaal aantal kamers. Aduard ligt dichtbij de stad Groningen: per bus, per fiets of per auto ben je er zo. Ligboxenstal 80 GVE plaatsen Wel is er voor een aantal melkveehouders een vrij strikte binding met de afnemer. Dit betekent een gemiddeld areaal van 38, 84 ha per bedrijf. Grootvee-eenheden GVE worden gehouden per hectare landbouwnuttige oppervlakte Ln 40, schaap552,, Aantal schapen categorie 552, gemiddeld aanwezig. 166, melkprodmax1, kg, Maximale melkproductie per ha zonder mestafzet op basis. 144, em_nh3_gve, kggve, Ammoniakemissie per grootvee-eenheid, inclusief aantal gve per ha De laatste jaren is een groot aantal notas van commissies, politieke. Melkveehouderij 2000, noemt een GVE-norm van 2, 25 GVE per ha en voor droge.